Leeftijdsbewust personeelsbeleid

analyse via diverse instrumenten
Als je op een actieve en gesystematiseerde manier aan een leeftijdsbeleid wil werken, start je best met een analyse van de stand van zaken in je organisatie. Hieronder wijzen we je de weg naar een aantal basisinstrumenten. Een aantal instrumenten voor dataverzameling zijn wel van Nederlandse makelij, een kleine vertaling naar de eigen (Vlaamse) situatie is soms nodig.

De leeftijdsscan

De leeftijdsscan helpt u om een duidelijk beeld te vormen van:

  • de samenstelling van de diverse leeftijdsgroepen in uw organisatie 
  • het huidige bedrijfsklimaat en mogelijke knelpunten rond ouder worden in uw organisatie.

Het resultaat biedt u nieuwe inzichten in de huidige en toekomstige uitdagingen waarvoor uw organisatie staat in deze vergrijzende arbeidsmarkt, meer specifiek m.b.t. uitstroom, instroom, opleidingen en blijvende motivatie van uw medewerkers.

Via eenvoudige en gerichte vragen krijgt u onmiddellijk een downloadable rapport.  U vindt de leeftijdscan hier.

De Generatiescan

    Op de website generatiebril.hogent.be vind je:

  • scenario’s en ondersteunend (didactisch) materiaal voor interactieve workshops in teams en organisaties. In deze workshops staat de kennis die generaties hebben vanuit eigen (werk)ervaringen centraal. Door deze kennis te expliciteren en te delen met de andere generaties ontstaat er een betere verstandhouding en onderlinge communicatie.
  • hulpmiddelen aan om bestaand beleid te analyseren en uit te bouwen tot een meer gedifferentieerd en generatiebewuster organisatie- en HR-beleid met als doel om medewerkers it alle generaties en levensfasen duurzaam en optimaal inzetbaar te houden.

Meten=Weten

Meten = Weten helpt om cijfers in verband met werk en leeftijd op sectorniveau te verkrijgen. Voor cijfers op organisatieniveau is het een inspirerend document waarbij je maar weinig vertalingen moet maken.

ESF-project ‘Leeftijdsbewust personeelsbeleid voor personen met een arbeidshandicap’

In het ESF-project ‘Leeftijdsbewust personeelsbeleid voor personen met een arbeidshandicap’ werden de specifieke kenmerken van oudere werknemers met een arbeidshandicap in beeld gebracht. Hiervoor werd de ervaringen van twaalf werkplaatsen uit de sociale economie getoetst aan bevindingen uit de literatuur.

Daarnaast werd nagegaan in hoeverre de bestaande methodieken voor screening en begeleiding in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid bruikbaar zijn voor de doelgroepwerknemers van de beschutte werkplaatsen.

Er wordt verwezen naar allerlei methodieken en instrumenten. Raadpleeg zeker eens de brochure. logo_ESF

De leeftijdsspiegel

De leeftijdsspiegel bestaat uit 23 vragen. Die geven je een beeld van hoever je organisatie staat inzake leeftijdsbewust beleid. Daarnaast geeft hij suggesties over waar je als organisatie mee aan de slag kan. Zowel de werkgever als (een vertegenwoordiger van) werknemers dienen de vragenlijst in te vullen. Daarna spiegelen zij hun antwoorden aan elkaar. Het resultaat is een rijk beeld van de stand van zaken.

Brochure met praktische adviezen omtrent levensfasegericht personeelsbeleid

De brochure ‘Praktische adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van een levensfasegericht personeelsbeleid’ gaat in het derde hoofdstuk uitgebreid in op hoe je organisatie te analyseren op vlak van bijvoorbeeld cultuur, managementstijl, strategie en structuur. Je vindt er een heleboel ‘toetsvragen’.


naar boven